Petronella Wybrandi

 

UILKE BARENDS V.O.C. kapitein

 

*1757 Het Meer-Heerenveen +07-07-1810 Leeuwarden

Uilke Barends

portret Uilke Barends

door Uko (Uilke)Post

www.ukopost.eu

vervaardigd in 2012

schilderij Lege Zee, vervaardigd 2015 door Uko Post; www.ukopost.eu

 

Petronella Wybrandi ( roepnaam Pittie ) is geboren op 24 april 1763 in Berlikum en overleden op 23 juni 1850 in Leeuwarden.

 

 

Zij was de dochter van Jentje Wybes Gentius Wybrandi (1732-1820) en Wytske Pieters ( 1737- 1816 ) en kwam uit een gezin van 7 kinderen, waarvan zij de oudste was.

 

 

 

Haar vader was doopsgezind predikant/ leraar te Berlikum en Heerenveen. Daarna emiritus te Leeuwarden. Hij was doopsgezind predikant te Berlikum ( 1760-1782 ) Heerenveen (1782-1785); emiritus te Leeuwarden. Toen hij stierf liet hij het hier onderstaande na:

 

 

 

Notariskantoor Leeuwarden, overl. jaar 1820 Overledene : Jentje Gentius Wybrandi Overleden op: 30 december 1820 Wonende te : Leeuwarden Tekst: rustend DG leraar,; weduwnaar van Wytske Pieters (overleden 14/5/1816: reciprook ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan hun kinderen); vader van 56-jarige Klaas, (geboren 25/12/1764), Petronella (weduwe van Uilke Barends), 54-jarige Pieter, koopman (geboren 12/12/1766), Grietje, 45-jarige Kornelis, idem (geboren 17/5/1775), Reinouw (vrouw van Johannes Kok, apotheker Dokkum) en wijlen Trijntje Gentius Wybrandi (kinderloos overleden 15/3/1817; vrouw van Lodewijk idem). Massal saldo fl. 90.604,50. In boedel ook nog lijfrentes op lijf van 27-jarige Jentje Klazes Wybrandi (geboren 28/7/1793) en 35-jarige Alle Klazes S/(W?)ybrandi (geboren 19/12/1785). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

 

Petronella en Uilke Barends-Wybrandi kregen samen 5 kinderen, te weten:

 

- dochter, nomen nescio, geb: 10 jan 1791 overl: 12 jan. 1793

 

-Gentius Uilkes Barends, geb: 14 mrt 1793 overl: 10 apr. 1793

 

-Wytske Uilkesdr Barends, geb:24 sept. 1796 Middelburg, overl: na 1850

 

-Barent Uilkes Barends, geb: 26 mei 1798 Middelburg, overl: ca. 1815 Batavia

 

-Gentius Uilkes Barends, geb: 30 jan 1800 Middelburg, overl: 02 febr 1878 Barradeel

 

 

Wytske trouwde op 17 apr 1822 met Pieter Toens.

 

 

Gentius Uilkes Barends trouwde op 21 maart 1829 met Johanna Cornelia Outhuys, dochter van Gerret Outhuys, dominee te Minnertsga,

vriend van de bekende Nederlandse dichter Willem Bilderdijk.

 

Zij kregen samen 7 kinderen, waarvan er twee de kindertijd overleefd hebben. Johanna Cornelia is in 1842 op 36 jarige leeftijd in het kraambed gestorven bij de geboorte van een levenloos jongetje.

 

Een van de twee overlevende kinderen was Uilke Gentius Barends, geb: 18 apr 1834 te Barradeel en overl: 02 nov 1872 te Barradeel.

 

 

Uilke Gentius Barends huwde op 31 dec 1851 met Aukje Zacheus Vellinga.

 

Dit huwelijk bracht 10 kinderen voort, waarvan 4 de kindertijd overleefden.Een van deze kinderen was Zacheus Uilkes Barends, hij is degene die genoemd wordt in de verervings lijn van het portret van Uilke Barends door Thomas Gaal.

 

De oudste de kindertijd overlevende dochter was Johanna Cornelia Barends, geb: 26 mei 1867 te Barradeel ( Oosterbierum ) en overleden op 07 maart 1947 te Barradeel (Sexbierum ). Zij trouwde op 18 mei 1895 met Klaas Pieters Post.

 

Klaas en Johanna kregen samen 3 kinderen, waarvan twee kinderloos bleven.

 

De tweede zoon heette Uilke Post, geb: 05 aug 1899 te Barradeel ( Sexbierum ), gestorven: 01 maart 1964 te Meppel en deze huwde op 21 sept 1922 met Neeltje Offinga.

 

Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren. De enige zoon was Klaas Post, geb: 8 maart 1927 in Sneek en overl: 31 jan 1977 te Meppel. Hij huwde op 20 aug 1953 met Adriana van Winkelhoff. Zij kregen 3 kinderen, waaronder de oudste Uilke ( roepnaam Uko) Post. ( www.ukopost.eu ).

Uilke ( Uko ) Post huwde op 01 nov 1978 Jantje Be de Groot. Zij kregen een dochter Iris Suzanne ( www.irispost.nl ),

deze huwde Roelof Hendrik Lucas 24 aug 2013. Hieruit werden twee kinderen geboren, nl. Linde Suzanne Lucas en Rein Uilke Abraham Lucas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het overlijden van Haar man Uilke Barends kwam Petronella Wybrandi in financieƫle problemen:

 

 

Barends U. ---- Wybrandi  P.

 

weduwe van Barends U. , (Kapitein) bijna 54 jaar.

 

Onderwerp: jaar 1818 Leeuwarden weduwe Petronella Barends-Wybrandi,

 

zij heeft om  een gratificatie verzocht,  en de Burgemeester Wierdsma J. D. van Leeuwarden schrijft een aanbeveling voor haar omdat zij in  ongelukkige omstandigheden verkeert,  zij heeft de nodige bewijzen al geproduceerd zoals het originneel journaal  van het O.I. Retour schip de Mentor gemonteerd met 12 stukken met 65 man bemand.

 

Enkele trefwoorden zijn; hij kwam van Batavia , Eslington Esg. William,  het schip de Sceptor, Estry Henry D. Majoor van de stad Limerik in Ierland.

 

Verder vinden wij een document getiteld Brand-Roll  van het schip de Mentor voor de kamer Zeeland  in gebruik bij de V.O.C.., de Kapitein Barends U had nog tegoed een gage als bevelhebber van fl. 4862.7.-

 

Een der zoons is in 1815 geregistreerd als vrijwillige jager en op 17 jarige leeftijd als Stuurmansleerling naar Oost Indie vertrokken  en kort na zijn aankomst in Batavia Overleden.

 

Zij (Wybrandi  P. weduwe van Barends U.) heeft verder nog 1 dochter  in de leeftijd van 21 jaar  en een zoon tussen de 17 en 18 jaar oud het broodbakken lerende.

 

Zij heeft een kamertje in het Marcellis Goverts Gasthuis en geniet slechts de schamele som van  fl. 22.=

 

Haar vader is een zeer welgesteld man  een grijsaard van 87 jaren en emeritus predikant van de mennonite gemeente, deze heeft zijn dochter al zoveel gegeven maar dat hij niet meer kan doen om zijn andere 7 kinderen enz. 

 

Provinciaal Bestuurlijk Archief

6026,541 e.v. index